کنترل خانواده در فضای مجازی

ژانویه 27, 2018
خانواده

نرم افزار کنترل خانواده برای نظارت بر گوشی های هوشمند فرزندان

در جوامع انسانی، خانواده به گروهی از افراد گفته می‌شود که با یکدیگر از طریق هم‌خونی، تمایل سببی، یا مکان زندگی مشترک وابستگی دارند. خانواده در […]