هک در تلفن همراه

سپتامبر 1, 2017

هک شدن و شناسایی هکر در شبکه های اجتماعی

ﮐﻠﻤﻪ هک شدن و ﻫﮑﺮبه ﮔﺮوﻫﯽگفته میﺷﻮدﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ داﻧﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮیسی دارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺿﻌﻒﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری وارد ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻤﯿﻞ وﺳﺎﯾﺮﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی […]
می 9, 2017
هک گوشی

هک و امنیت گوشی را چطور تامین کنیم ؟ معرفی روش های جلوگیری از هک گوشی

هک و امنیت گوشی یکی از مهمترین مسائل امروزه برای مردم شده است .گوشی های هوشمند یکی از شخصی ترین وسایل ما می باشند که آن […]