ردیاب هشمند

سپتامبر 21, 2018
ردیابی موقعیت مکانی

ردیابی موقعیت مکانی دوستان و اعضای خانواده با استفاده از نرم افزار

بسیاری از ما هنگامی که اعضای خانواده و به خصوص فرزندانمان بیرون از منزل هستند، نگران آنها هستیم و می خواهیم که هرلحظه از موقعیت مکانی […]