برنامه هک تلگرام plc

برنامه هک تلگرام plc چگونه کار می کنند ؟